Corrugated Sheet-Board

แผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugated Sheet Board)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบและตัวลอนลูกฟูก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และ 5 ชั้น

แผ่นกระดาษลูกฟูกมีองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วนหลักๆคือ

1.กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) : ใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราฟท์หรือเยื่อกระดาษเก่าขึ้นกับความแข็งแรงที่ต้องการนำมาขึ้นลอนกระดาษลอนลูกฟูก
2.กระดาษผิวหน้า (Liner) : เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูกจะใช้กระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสีสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูงนอกจากนี้อาจใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสำหรับงานทั่วไป